Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA POLE DANCE – POLE ART FIRST

§1. Postanowienia ogólne

 1. Podpisanie Deklaracji uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca Pole Dance, Pole Art First, zwanymi dalej PAF jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez PAF danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi. Poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa dochodzi do zawarcia z PAF umowy, której warunki określa niniejszy Regulamin oraz Cennik.
 3. Uczestnikami zajęć organizowanych przez PAF mogą być osoby, które wypełniły Deklarację uczestnictwa, przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz uregulowały opłatę w wysokości wskazanej w cenniku dostępnym na stronie Internetowej www.poleartfirst.com oraz w siedzibie szkoły (ul. Sucholeska 2M, 62-002 Suchy Las) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Na zajęciach prowadzonych przez PAF mogą zarezerwować miejsce wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Warunkiem utworzenia kursu/grupy jest zdeklarowanie się minimalnej liczby osób, określonej przez Szkołę Tańca, które uiszczą opłatę. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W celu stworzenia nowej grupy, musi się do niej zapisać minimalnie 5 osób, aby zajęcia się rozpoczęły.
 6. W przypadku zapełnienia się grupy, można zapisywać się na listę rezerwową.
 7. W przypadku małej ilości uczestników, PAF ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku PAF proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
 8. PAF poinformuje Uczestnika mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia/lub decyzji rozwiązania grupy.
 9. Do uczestnictwa w zajęciach PAF upoważnia wykupienie dowolnego karnetu lub pojedynczych zajęć z bieżącej oferty (grafik dostępny jest na stronie www.poleartfirst.com) lub zapisanie się na jednorazowe zajęcia gratis.
 10. Klient zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach:
  • poprzez zapisanie się na dowolne dostępne zajęcia, logując się na stronie www.poleartfirst.com;
  • telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 794550000;
  • osobiście, w siedzibie PAF przy ul. Sucholeska 2M, w Suchym Lesie.
 11. Płatność za zajęcia dokonywana jest w całości lub w postaci przedpłaty: przelewem lub gotówką w PAF w terminie do siedmiu dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku uiszczenia tylko przedpłaty, pozostała część kwoty powinna być uiszczona najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. W przypadku przedłużania karnetu wpłaty należy dokonać na tydzień przed końcem jego ważności.
 12. Wpłata jest gwarancją miejsca na poszczególne zajęcia.
 13. Po uiszczeniu opłaty, klient dostanie karnet upoważniający go do uczestnictwa w opłaconych zajęciach. Karnet wystawiany jest imiennie i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. W razie jego utraty duplikat wydawany jest za dodatkową opłatą.
 14. Karnet Pole dance, Exotic, Pole stretch oraz KIDS pole jest usługą z 3o-dniowym terminem ważności. W razie nieobecności na zajęciach można odrobić maksymalnie dwa zajęcia w grupie o podobnym poziomie, w okresie ważności karnetu. Jeżeli nieobecność nastąpiła na ostatnich zajęciach z karnetu, wówczas należy ją odrobić w pierwszym tygodniu ważności następnego karnetu. Termin odrobienia zajęć należy wcześniej ustalić z instruktorką.
 15. Nieobecność lub zmianę należy zgłaszać co najmniej jeden dzień (24h) przed zajęciami.
 16. W przypadku niepoinformowania PAF o nieobecności Klienta na opłaconych przez niego zajęciach, jak również rezygnacji z zajęć, PAF nie zwraca Klientowi wpłaconej kwoty oraz nie ma możliwości ich odrobienia.
 17. Zajęcia odbywają się, jeżeli obecne są co najmniej cztery osoby. W przeciwnym razie zajęcia traktowane są jakby się odbyły, a osoby które przyszły na zajęcia mają możliwość skorzystania z sali na zasadach Open pole oraz dodatkowo mogą odrobić zajęcia, pozostałe osoby mogą odrobić zajęcia na zasadach opisanych w punkcie.
 18. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, pierwszeństwo na zajęciach mają osoby z wykupionym na daną grupę karnetem.
 19. Klient przychodząc na zajęcia, zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji, w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu. W przypadku płatności przelewem należy mieć przy sobie potwierdzenie przelewu.
 20. Korzystanie z otwartej sali- Open pole-  jest możliwe tylko dla uczestników kursów i pojedynczych zajęć oferowanych przez PAF, po dokonaniu stosownej opłaty i rezerwacji.
 21. Ćwiczenia na otwartej sali odbywają się bez udziału instruktora.
 22. Godziny wyznaczone na Open pole dostępne są w grafiku zajęć na stronie Internetowej www.poleartfirst.com oraz na fan-page’u Pole Art First na Facebooku.
 23. PAF zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wyznaczonych na Open pole w dowolnym terminie. Informacje o takiej zmianie będą podane w grafiku zajęć na stronie Internetowej www.poleartfirst.com oraz na fan-page’u Pole Art First na Facebooku.

§2. Zasady uczestniczenia w zajęciach

 1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń Instruktora oraz zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 2. PAF może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy, po wcześniejszej akceptacji ze strony kursanta wyrażonej w Deklaracji uczestnictwa. W takim przypadku kursant wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w formie publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez PAF na stronie internetowej: www.poleartfirst.com, fan-page’u Pole Art First na facebooku, instagramie oraz w siedzibie szkoły.
 3. Z uwagi na komfort wszystkich Uczestników i zapewnienie prawidłowego przebiegu zajęć, Instruktor może ograniczyć rodzicom dzieci oraz innym osobom towarzyszącym wstęp na sale taneczne podczas prowadzenia zajęć.
 4. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mogą w nich uczestniczyć. Kontynuowanie udziału w zajęciach może nastąpić po wcześniejszym uregulowaniu należytej opłaty w recepcji PAF.
 5. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby:
  • której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne;
  • która spóźniła się na zajęcia omijając w ten sposób istotną ich część, o ile przystąpienie do ćwiczeń może grozić zdrowiu uczestnika, w szczególności poprzez zwiększenie ryzyka wystąpienia kontuzji;
  • naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Liczba Uczestników na sali jest ograniczona. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby Uczestników zajęcia mogą otrzymać status grupy zamkniętej.
 7. W przypadku choroby Instruktora, przebywania Instruktora na urlopie, wyjeździe szkoleniowym lub treningowym lub niemożliwości dotarcia na zajęcia z przyczyn od niego niezależnych (siła wyższa), PAF ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania kursantów.
 8. W sytuacjach losowych PAF ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z kursantami. Jeśli kursant nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie zaliczona na poczet innych zajęć.
 9. PAF ma prawo do zmiany grafiku zajęć na końcu każdego miesiąca, aktualny grafik będzie dostępny w siedzibie PAF oraz na stronie Internetowej.

§3. Bezpieczeństwo

 1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pole Art First nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń. Zarówno na zajęciach Pole Dance, jak również osoby korzystające z otwartej sali – Open pole, robią to na własną odpowiedzialność.
 2. Każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez PAF.
 3. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach.
 4. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uprawianie zajęć ruchowych, tj. pole dance, taniec, fitness, ćwiczenia gimnastyczne oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 5. Kursant biorąc udział w zajęciach jest narażony na siniaki, otarcia, urazy mięśni, oparzenia od rury oraz w skrajnych przypadkach mogą grozić poważne operacje lub nawet śmierć. Kursant bierze pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas zajęć oraz stan zdrowia psychicznego i fizycznego przed przystąpieniem do zajęć.
 6. Uczestnik ma prawo zabrania swego mienia na salę, z wyjątkiem rzeczy niebezpiecznych lub   posiadających gabaryty utrudniające przeprowadzenie zajęć. Uczestnicy powinni poinformować Biuro PAF o kradzieży niezwłocznie po spostrzeżeniu, że miała ona miejsce. Każdorazowy przypadek kradzieży Szkoła Tańca zgłosi właściwym organom państwowym.
 7. W PAF zabrania się:
  • wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć lub narazić korzystające z niego osoby na ryzyko doznania kontuzji, w tym m.in. wody i olejku;
  • wnoszenia oraz konsumpcji na sali tanecznej jedzenia i ciepłych napojów;
  • palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub spożywania substancji odurzających;
 8. Osoby przebywające na terenie Szkoły Tańca zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, zachowania czystości oraz poszanowania mienia PAF i innych uczestników zajęć.
 9. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając porządku w Szkole Tańca.
 10. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w PAF, każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w odpowiedni strój oraz obuwie.
 11. Informacje o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego zajęcia, kontaktując się telefonicznie z PAF lub na stronie internetowej www.poleartfirst.com
 12. Przed wejściem na salę ćwiczeń obowiązkowa jest zmiana obuwia. Można ćwiczyć w czystym obuwiu sportowym, w baletkach lub boso.
 13. W dniu zajęć nie należy smarować się balsamami, kremami, oliwkami itp. (zmniejsza to przyczepność do rury oraz zwiększa ryzyko wypadku).
 14. Na sali obowiązuje zakaz żucia gumy (możliwość zadławienia).
 15. Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki), która może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu do ćwiczeń.
 16. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
 17. Rury do tańca należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez instruktora.
 18. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie czy przykręcanie rur bez zgody instruktora.
 19. Zabronione jest przebywanie na sali bez wiedzy i/lub zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora.
 20. Kursant nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że kursant może daną figurę wykonać samodzielnie.
 21. Odpowiedzialność za usunięcie lub naprawnienie szkód wyrządzonych przez Uczestnika zajęć ponosi Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy. 

§4. System płatności

 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Cennik dostępny w recepcji szkoły oraz na stronie internetowej PAF, w zakładce Grafik/Cennik.
 2. Opłaty za zajęcia należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć w formie gotówkowej w recepcji PAF, lub przelewem na konto  93 1050 1520 1000 0092 6051 2232.
 3. PAF zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie, z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronie Internetowej www.poleartfirst.com oraz na fan-page’u Pole Art First na Facebooku.
 4. Uczestnik ma obowiązek zapoczątkować swoje uczestnictwo na zajęciach w ciągu miesiąca, za który nastąpiła zapłata.

 

§5. Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z PAF na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Biurem.
 2. Z ważnych przyczyn Pole Art. First zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika oraz do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie i jej przyczynach PAF umieści informację na stronie internetowej www.poleartfirst.com

§6. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Tańca Pole Dance, Pole Art First z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Sucholeskiej 2M.
 2. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zajęć tanecznych organizowanych przez Szkołę Tańca Pole dance, Pole Art First. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, zmiany danych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (cele księgowo-podatkowe).
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Państwa udziału w organizowanych zajęciach tanecznych.
 6. Państwa dane nie będą profilowane.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: kontakt@poleartfirst.com